Generalversammlung 2020

INVITATIOUN

Léif Athleten, léif Memberen, léif Elteren vun den Athleten,

Heimat wéilte mer Iech häerzlech op déi

UERDENTLECH GENERALVERSAMMLUNG

VUM CERCLE ATHLÉTIQUE DUDELANGE

invitéieren.

Sonndes den 18 Oktober 2020 um 18.00 hrs an der Hal op 68 rue du Nord zu Diddeleng-Biereng.

Ordre du jour:

1. Usprooch a Rapport vun der Presidentin Josée Lorsché

2. Aktivitéitsrapport vum CADS, Marie-France Saeul

3. Sportlechen Aktivitéitsrapport Liichtathletik, Olivier Boussong

4. Sportlechen Aktivitéitsrapport Triathlon, Olivier Boussong

5. Aktivitéitsrapport a Finanzrapport vum Sekretär‑Keesier Jean Lorang (op Pabeier)

6. Rapport vun de Keeserevisoren

7. Diskussioun vun de Rapporten an oppen Diskussioun

8. Fixatioun vun de Kotisatiounen fir 2021

9. Walen: Comité Exécutif CAD  ‑ Keeserevisoren

10. Usproochen vun eisen Éieregäscht

Jiddereen dee gären an den Exekutivcomité vum CAD wéilt kommen, ass gebieden seng Kandidatur bis eng Stonn virun der Generalversammlung bei der Presidentin Josée Lorsché oder beim Sekretär Jean Lorang bekannt ze ginn.